Պարտոնային և Հադրոնային փոխազդեցությունների կոռելացիաները 2018
24-28 սեպտեմբերի